حمایت

حمایت نوع اول / پنجاه میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· درج نام و شعار حامی در ابعاد 10 در 43 سانتیمتر در قسمت پایین تمامی پوسترها (بدون ذکر تلفن و سایت)

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش

· اختصاص يك غرفه 12 متر مربعی در نمايشگاه جنابی کنفرانس (البته در صورت داشتن نمایشگاه) . س.

· اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاري از 60 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

· قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

حمایت نوع دوم / چهل میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص يك غرفه 9 متر مربعی در نمايشگاه جانبي (البته در صورت داشتن نمایشگاه) . .

· اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاري از 40 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع سوم / سی و پنج میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص يك غرفه 6 متر مربعی در نمايشگاه جانبي (البته در صورت داشتن نمایشگاه) .نس.

· دعوت افتخاري از 20 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع چهارم / سی میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· دعوت افتخاري از 15 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.