تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : 5 آبان   1398 
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا 5 آبان : 15 آبان 1398 
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : 20آبان1398 
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و یکم آذر ماه 1398