تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : 10 آذر 1397 
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا 25 آبان : 5 آذر 1397
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : 10 آذر 1397
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و دوم آذر ماه 1397