تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : تماس با دبیرخانه 1396 
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا دهم آبان : تماس با دبیرخانه 1396
پایان ثبت نام :تماس با دبیرخانه 1396
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و سوم آذر ماه 1396