تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : 30 مهر 1396 
اعلام نتیجه داوری : 20آبان 1396
پایان ثبت نام : 30آبان 1396
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و سوم آذر ماه 1396