تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات : 25 مهر 1397 
اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا 25 مهر: دهم آبان 1397
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : 15 آبان 1397
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، پانزدهم آذر ماه 1397