اخبار و تازه های همایش

نتیجه داوری: نتیجه داوری مقالات رسیده شده از طریق پیامک و ایمیل فقط به نویسندگان مقاله اعلام میگردد. طبیعتا برخی از مقالات از نظر علمی مردود میگردند.

گواهی پذیرش مقاله: این گواهی فقط به نام فرد ثبتنام کننده صادر میگردد. در صورتیکه گواهی با نام تمامی نویسندگان یا برای هر یک از ایشان به صورت جداگانه بخواهید، حتما با دبیرخانه هماهنگ نمایید.

کیفیت علمی: هر مقاله ای در این همایش پذیرش نگشته و مقالاتی که از نظر علمی پایین باشند، مردود میگردند. از سایت سیویلیکا، میتوان مقاله کامل دوره های گذشته را دانلود نموده و با مطالعه آن به سطح علمی همایش پی برد.