تاریخهای مهم

پایان دریافت دریافت مقالات سری سوم: سی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۰  شماره تماس : ۰۹۱۹۷۵۵۶۴۲۴

اعلام نتیجه داوری مقالات دریافت شده تا ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰ : سی ام فروردین ۱۴۰۰ 
پایان ثبت نام دارندگان مقاله : ۵ روز بعد از اعلام نتیجه داوری 
زمان برگزاری کنفرانس: پنجشنبه، بیست و هفتم  خرداد ماه ۱۴۰۰