حمایت

حمایت نوع اول / پنجاه میلیون تومان

· درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی CD

· درج نام و شعار حامی در ابعاد ۱۰ در ۴۳ سانتیمتر در قسمت پایین تمامی پوسترها (بدون ذکر تلفن و سایت)

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش

· اختصاص یک غرفه ۱۲ متر مربعی در نمایشگاه جنابی کنفرانس (البته در صورت داشتن نمایشگاه) . س.

· اختصاص نیم ساعت سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاری از ۶۰ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

· قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان

حمایت نوع دوم / چهل میلیون تومان

· درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص یک غرفه ۹ متر مربعی در نمایشگاه جانبی (البته در صورت داشتن نمایشگاه) . .

· اختصاص نیم ساعت سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاری از ۴۰ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع سوم / سی و پنج میلیون تومان

· درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی روی CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص یک غرفه ۶ متر مربعی در نمایشگاه جانبی (البته در صورت داشتن نمایشگاه) .نس.

· دعوت افتخاری از ۲۰ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع چهارم / سی میلیون تومان

· درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در کلیه کاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهی‌های تبلیغاتی و روی CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· دعوت افتخاری از ۱۵ نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.