محور های همایش

هرآنچه که در حوزه آب، پساب و پسماند باشد را میتوان در زمره محورهای این همایش به حساب آورد. در ادامه به عنوان نمونه برخی از آنها بیان میگردد

۱ – مدیریت آب، پساب و پسماند (جمع آوری، دفع، کاهش از مبدا، بازیافت،کمپوست، تصفیه، شیرین سازی، انتقال و … )

۲- شناسایی و پایش آلایندههای ناشی از آب، پساب و پسماند

۳- فناوریهای نوین جمع آوری، دفع و تصفیه مهندسی آب، پسابها و پسماندها به روشهای هوازی و بیهوازی

۴ – استفاده از روشهای زیستی (بیو) در تصفیه آب، پسابها و پسماندها

۵ – استانداردهای جدید کیفی و کمی آب، پساب و پسماند و فرآورش آنها

۶- تولید انرژی و روشهای بازیافت مواد پر ارزش از آب، پسابها و پسماندها

۷ – شناخت آب مصرفی و پساب و پسماند تولیدی صنایع مختلف و روشهای جلوگیری از تخریبات زیست محیطی آنها

۸ – روشهای نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در آب، پساب و پسماند

۹- روشهای محاسبه و تعیین شدت و الگوی آلودگی آب، پسابها و پسماندها و استفاده از رایانه در این خصوص و معرفی نرم افزارهای تخصصی

۱۰ – بررسی های اقتصادی در خصوص مدیریت آب، پساب و پسماند و پدافند غیرعامل

۱۱ – کاربرد فناوریهای نوین همچون نانو در موضوع آب، پساب و پسماند

۱۲ – مطالعات موردی و گزارش پروژه های صنعتی اجرا شده و موفقیت آمیز در حوزه مدیریت آب، پساب و پسماند

۱۳ –  گزارش ثبت اختراعات صنعتی در دنیا و کشور در راستای آب پساب و پسماند

۱۴ – ….