کمیته علمی و داوری مقالات

داوران مقالات و سخنرانان کنفرانس از بخش دانشگاهی و صنعتی انتخاب شده اند که به دقت به داوری مقالات پرداخته اند. نام برخی از این همکاران که در طول ادوار مختلف همکاری داشته اند، آورده شده است.

کمیته علمی و داوری مقالات ادوار مختلف

محمدرضا مزدیان فرد: دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان، دبیر علمی کنفرانس

الهه بهران وند: دانش آموخته دکتر مهندسی شیمی دانشگاه دولتی کاشان

فاروق ابراهیم پور: مدیرعامل گروه فناوری آریوپایا

امین احمدپور: شرکت ملی پتروشیمی

حسن اکبری: رییس کل ارتباط صنعت و دانشگاه شرکت ملی پتروشیمی

زهرا بنی عامریان:گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

مهران رجبی زرگرآبادی: استادیار دانشکده فنی دانشگاه سمنان

محسن پیرزاده:مسوول مهندسی پالایش واحدهای تقطیر و کاهش گرانروی شرکت پالایش نفت بندرعباس

محمدرضا جعفری نصر: پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

مهدی حمزه ای:  پژوهشگر شرکت ملی پتروشیمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

علی اکبر جمالی: گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

علی داسمه: عضو انجمن علمی مهندسی حرارت و برودتی ایران

علی زارعی:پالایش گاز پارس جنوبی SPGC

نعمت اله عصار: شرکت کولر هوایی آبان

مصطفی مافی: هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

الهه بهران وند: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

فرشته مشکانید: استادیار دانشگاه کاشان

کامروز علیزاده: دانشگاه صنعتی سهند

مهرنوش محمدی: گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

رامین مهدی پور: گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تفرش

امیر محمد نصرآبادی: رییس مهندسی فرآیند شرکت پالایش نفت بندرعباس